Du är här: Start/Gotland/Nyheter/Framtidsvisioner i fokus på Röda Korsets dialogdag

Framtidsvisioner i fokus på Röda Korsets dialogdag

Publicerad: 2017-03-23
Skicka till:

Ett 80-tal rödakorsare träffades i lördags på Suderbys Herrgård för att delta i ett regionalt möte för att tillsammans inspireras av det engagemang och den kraft som genomsyrar Svenska Röda Korsets arbete lokalt, nationellt och internationellt. 

Syftet med dialogdagen var att bjuda in rödakorsare från alla kretsar och frivilligverksamheter på ön för att dela med sig av idéer och ha kreativa samtal för att uppmärksamma förändringar i omvärlden som påverkar vår framtid. De frågor som främst stod i fokus var asyl, barn och ungdomsverksamheten och hur organisationen ska vara uppbyggd för att på bästa möjliga sätt vara en handlingskraftig organisation som möter behoven som uppstår i en föränderlig värld.

Föreläsningar och dialoger
Utöver lokala rödakorsare fanns representanter från tjänstemannaorganisationen och Svenska Röda Korsets styrelse medverkande. Annie Mohl, tematisk rådgivare inom social delaktighet, höll föredrag asylsökandens situation i Sverige.
Röda Korset Gotlands verksamhetschef Göran Wahlqvist pratade om Barn och ungdomsverksamhet på Gotland och Therese Livemo om situationen för de nyanlända på ön.
Anna Ernestam som är chef för avdelningen Ekonomi och stöd pratade om organisationens uppbyggnad nu och i framtiden.

Framtidens behov och utmaningar
Röda Korset är en organisation som ständigt är in förändring. Inte för att vi inte är bra utan för att vi hela tiden vill bli bättre. Vår målsättning är att vi som organisation ska anpassa våra arbetssätt till hur förutsättningarna och behoven i världen förändras. Alla rödakorsare har en bild av hur behoven ser ut lokalt och vilka möjligheter det finns att tillgodose dem. Att bjuda in alla som på olika sätt är aktiva inom olika lokala verksamheter har varit ett sätt för regionrådet att lyssna på medarbetarna och få nya infallsvinklar och perspektiv på lokala förutsättningar och möjligheter och låta våra medarbetare vara med och utforma framtidens organisation. En viktig slutsats är att beslutsmandatet även i framtiden behöver ligga nära verksamheterna, och att frivilligarbetet är stommen i föreningen.
- Det är viktigt att värna om frivilligarbetet och det lokala engagemanget. Det ska vara lätt bli en del av vår organisation, säger Anna Ernestam.

Samverkan för stark katastrofberedskap
Idag samverkar kretsarna med både lokalsam­hället och med andra kretsar och svarar upp och utvecklar sin verksamhet när behoven ökar. Det har gjort att Röda Korset genom kretsarnas arbete har stärkt sin position för människor på flykt och som den främsta katastroforganisationen. Det är vi oerhört glada för. Kretsarnas framförde flera viktiga synpunkter på dagens organisation och arbetssätt. Bland annat behöver stödet och samverkan förbättras.

Frivilligheten är grunden för vårt arbete
Världen förändras ständigt och behoven av en stark, handlingskraftig organisation som kan möta de humanitära behoven ökar. Som organisation behöver vi vara förberedda för att de lokala kretsarna bättre ska kunna möta de behov som kommer att uppstå och de människor som runt om på Gotland vill engagera sig är viktigt, liksom att ta tillvara på och möta de frivilligas behov och önskemål. Att bli synligare digitalt är en förutsättning för att flera kan hitta till oss. Vi gärna bli fler frivilliga!
- Vi vill ha en större mångfald i både styrelserna och bland de frivilliga, berättar Johan Sohlberg från Svenska Röda Korsets styrelse som medverkade på mötet. Det finns ett stort genuint engagemang här på Gotland och det är roligt att se.

Mångfald är en tillgång
Mångfald är viktigt för Röda Korset. Om vi kan spegla samhället och involvera målgrupperna får vi en bredare kompetens och blir ännu mer handlingskraftiga.
Hur vi ska få fler unga människor att engagera sig i våra verksamheter var en fråga som diskuterades under dagen. Ella Wahlgren inledde dagen med en inspirerande föreläsning. För att nå ut till fler unga är ett starkt varumärke otroligt viktigt, menar hon.
- Med ett starkt varumärke där man är tydlig med vad man står för kan man lättare nå ut till unga. Då blir det enklare att möta dem och ta tillvara på deras idéer.
Bland annat kom en idé upp att starta en barngrupp men för att kunna genomföra det behövs frivilliga ledare.

Asyl, kommunikation och organisation viktiga frågor
Dagen avslutades med att tankar, funderingar och önskemål som kommit fram under dagen lyftes fram. För att ta reda på vilka frågor som som deltagarna tycker är viktigast för Röda Korset 2017 fick alla deltagare två lappar där de fick dela med sig av sina synpunkter på vilka frågor organisationen ska arbeta mer med. Asyl, kommunikation och organisationens uppbyggnad i framtiden tillsammans med att välkomna fler medlemmar och frivilliga hamnade inte helt oväntat i topp.

Hur har dagen varit, Per Lindqvist?                                                                                           - Konstruktiv och bra! 

Välkommen till Röda Korset!                                                                                                  Kort sagt: Vi är bra, vill hela tiden bli bättre och lyssnar gärna på era synpunkter och idéer. Tillsammans med er kan vi möta framtidens utmaningar och skapa möjligheter till att göra världen bättre. Lokalt och globalt. Välkomna till Röda Korset Gotland!

Text: Angelica Lavestål

Bild: Janne Nilsson, Angelica Lavestål

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]