Välkommen till Röda Korset i Säffle

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i Säffle och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Vill du veta mer

Kontaktpersoner för kretsarna i Säffle kommun finns i länkarna till höger. Ta gärna kontakt om du vill delta i Röda Korsets verksamhet eller har frågor.

Second Hand-butiken

Våra öppettider

Tisdag och onsdag    kl 10 - 18                 Lördag   kl 10 - 13

 

Röda Korsets mötesplats, med second hand-butik, drivs av samtliga kretsar i Säffle kommun. Adressen är Sundsgatan 18, tfn 072 908 20 95.

Genom att köpa saker i vår second hand-butik stödjer du Röda Korsets sociala verksamhet, både inom och utom landet.

Hit kan du även skänka kläder, böcker och prylar. Vi är glada om det du skänker är helt och rent så att det snabbt kommer till nytta.

Vill du sitta en stund och dricka kaffe eller prata, är du välkommen till vår mötesplats.

Väntjänsten

Väntjänsten är en samarbetsverksamhet mellan Röda Korset, Svenska kyrkan och Säffle kommun.

Är Du ensam eller känner Du någon som är ensam, då kanske Du vill ha kontakt med Väntjänst?

Väntjänsten är en ideell insats som kan bryta ensamheten i vardagen för en stund. Väntjänsten är ett komplement till den hjälp och det stöd som anhöriga och kommunen ger och ersätter inte det arbete som utförs av utbildad och avlönad personal. Väntjänsten är gratis och de eventuella aktiviteter Ni utför tillsammans får inte heller kosta något. Väntjänsten får inte hantera pengar.

Väntjänsten kan utföras på olika sätt, det kan till exempel vara

 • -     en kaffestund
 • -     promenad
 • -     någon att prata med
 • -     avlasta anhöriga
 • -     sällskap till vårdcentral, sjukhusbesök
 • -     kaffe och underhållning en gång per termin och särskilt boende
 •  

  Väntjänsten utför endast insatser som känns trygga för både Dig och den som stöds. För att komma i kontakt med Väntjänsten kontaktar Du kommunens anhörigkonsulent, tfn nr 0533 - 68 12  96.

  Information till Dig som funderar på att bli ideell i Väntjänsten

  Du som vill utföra uppdrag inom Väntjänsten gör en ideell social insats som ska komplettera de insatser och det stöd anhöriga och kommunens personal ger. Väntjänsten är till för att bryta ensamheten för en annan människa, Din insats är viktig.

  -      Din insats är ideell, Du får alltså ingen lön
  -      Du är försäkrad under Dina uppdrag
  -      Du bestämmer själv hur mycket tid Du vill lägga på uppgiften och vad Du vill           engagera Dig i
  -      De aktiviteter Ni gör tillsammans får inte kosta något och Du får inte hantera pengar för den som har insatsen
  -      Du förbinder Dig att skriva på ett tystnadslöfte

  Att vara ideell inom Väntjänsten innebär att Du t ex kan

  -      Göra hembesök hos ensamma, där Ni t ex pratar, läser tillsammans, fikar och eventuellt tar en promenad. Vanligast är att man som ideell har ansvar för en eller flera personer som man besöker regelbundet.
  -      Du får inte göra sådant som hemtjänsten ska göra, t ex städa, tvätta och inköp
  -      Du kan följa med till exempelvis vårdcentral, sjukhusbesök, frisör, fotvård
  -      Medverka i fikagrupper på våra särskilda boenden ca en gång per termin

  Väntjänsten är en samarbetsverksamhet mellan Röda Korset, Svenska kyrkan och Säffle kommun. Vi har träffar några gånger per år. Vid träffarna kan vi få utbildning.

  Vill Du bli ideell i Väntjänsten? Kontakta kommunens anhörigkonsulent, tfn nr 0533 - 68 12 9

   

  Under 2018 vidaresändes 301.827 kr till olika hjälpprojekt genom Säffles Röda Kors-kretsar

  Fördelade på kretsarna                                                                                  

  Värmlandsnäs 60.000 kr

  Säffle 101.827 kr

  Svanskog 10.000 kr

  Av överskottet från Röda Korsets Second hand-butik, Kupan,  skänktes 130.000 kr.

  Allt arbete inom Röda Kors-kretsarna och Second hand-butiken sker helt ideellt genom engagerade medlemmar.

  2019-05-05 bn

   

  Säffle i januari 2020
   

  PS Verksamhetsberättelse och valberedningens förslag finns att ta del av f o m 10 februari på Röda Korset Second Hand, Sundsgatan 18

  Protokoll fört vid Säffle Rödakorskrets kretsstämma 2020-02-24

  Margareta Kihlander inledde kretsstämman med att hälsa alla välkomna och förklarade därefter mötet öppnat.
  Kretsstämman förklarades stadgeenligt utlyst.
  Till ordförande för kretsstämman valdes Margareta Kihlander.
  Till sekreterare för kretsstämman valdes Eva Björk.
  Anita Norling och Ann-Britt Alfredsson valdes att tillsammans med ordförande Margareta Kihlander justera dagens protokoll.
  Verksamhetsberättelsen för år 2019 lästes igenom. Därefter godkändes verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.
  Catharina Hasslöf redogjorde för Säfflekretsens och Second Hand-butikens ekonomi. Resultat- och balansräkning godkändes och lades till handlingarna.
  Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
  Val: Margareta Kihlander omvaldes som ordförande på ett år. Catharina Hasslöf omvaldes på ett år och Eva Björk, Eva Dahlström och Anita Norling på två år. Samverkansombud Inga-Stina Åkerblom och hennes ersättare Margareta Kihlander omvaldes båda på ett år. Elsmarie Mattsson omvaldes på ett år som adjungerad ledamot i samverkansrådet. Eva Dahlström valdes till riksstämmoombud. Omval på ett år gjordes också av revisorerna Björn Lindberg och Sven-Erik Ragnarsson, liksom av valberedningen, Anders Hjertén och Lena Skoting.
  Fördelning av medel till hjälpinsatser: Kretsstämman beslutade att Säfflekretsens behållning på 31 274 kr tills vidare ska stå kvar för att vid senare tillfälle kunna användas, där behov av ekonomisk hjälp uppstår. Hur överskottet från försäljningen på Second Hand-butiken ska fördelas har diskuterats på Samverkansrådet. Kretsstämman beslutade i enlighet med Samverkansrådets förslag att 100 000 kr av överskottet från försäljningen på Second Hand ska skickas till Röda Korsets Kris- och Katastrofhjälp.
  Information: Margareta Kihlander informerade om att Röda Korsets strategi att varje kommun ska utgöra en enda krets, ska vara genomförd år 2023. Vidare informerade Margareta Kihlander om att ett arbete med att upprätta en krisberedskapsplan pågår i samarbete mellan Säfflekretsen och kretsarna i Svanskog och Värmlandsnäs. Adressen till Second Hands konto på Facebook är: Röda Korset secondhand Säffle.
  Övriga frågor: Gunnel Bruce, som är ansvarig i arbetet med krisberedningsplanen, uppmanade alla, som på något sätt skulle kunna bidra vid en krissituation - genom att t.ex. köra ut vatten och förnödenheter eller genom att helt enkelt vara ett medmänskligt stöd - att höra av sig till henne.
  Slutligen tackade Margareta Kihlander alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

  Säffle februari 2020

  Margareta Kihlander, ordförande Eva Björk, sekreterare

  Anita Norling, justerare Ann-Britt Alfredsson, justerare

  Second Hand-butiken i Säffle är

  STÄNGD tills vidare

  från och med den 17 mars på grund av Corona-viruset

  2020-03-16 bn

  Öppet på försök i Second Hand-butiken

  I fortsättningen kommer vi på försök att ha Second Hand-butiken öppen 4 timmar en dag i veckan. Avgörande är  om vi lyckas få tillräckligt med personal som är under 70 år som kan arbeta. Läs mera på hemsidan för varje vecka.

  2020-09-09  bn

  Second Hand-butiken i Säffle är tillfälligt ÖPPEN tisdagen den 27 oktober kl 12 - 16.

  2020-10-26  bn

  Nu har vi laddat upp med höstens kläder. Välkomna in och fynda.

  2020--03-12 bn

  Nytt tfn nr till Second Hand-butiken i Säffle är 072 908 20 95.

  2020-10-03 bn