Startsidesbild, genrebilder Röda Korsets verksamhet

Välkommen till Sotenäs

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Verksamheten på Sotenäset startade 1916 och har under hundra år varit inriktad på stöd lokalt och globalt.

Våra flitiga sykretsar stickar och syr saker som blir vinster i våra lotterier.

Vi samarbetar med kommunen för att samla anhöriga i en grupp för samvaro och underlättande av tillvaron.

Du som är intresserad av att engagera dig i vår verksamhet är mycket välkommen att ta kontakt med oss.

Om du vill stödja Röda Korset lokalt i Sotenäs, var vänlig att använda bankgiro 5051-5477.

Även i år har vi haft besökare som stött Röda Korsets verksamhet genom att köpa lotter i vår traditionella tombola vid Smögenbryggan. Nu är lotterna slut och tombolan är stängd för sommaren.

Vi tackar för ert stöd!

 

Vill du veta mer, kontakta:

 Peter Schmidt / 070-7251244 / peter.bovall@gmail.com

Röda Korsets hundra år på Sotenäset

Röda Korsets hundra år på Sotenäset firades med en sammankomst för medlemmar och inbjudna på Nordens Ark.

Det var en trevlig dag med guidning, tigermöte och god måltid.

Nu fortsätter vi vår verksamhet med förnyade krafter.

I samband med hundraårsjubileet gjordes denna beskrivning av verksamheten under de hundra åren:

Hur började det?
Första världskriget startade 1914 och år 1916 rasade kriget i Sveriges närhet.
I januari 1916 sändes ett brev till distrikten inom Svenska Röda Korset från Prins Carl, som var ordförande för Överstyrelsen. I brevet framhölls att Svenska Röda Korset hade till sin främsta nationella uppgift att "i krig understödja svenska härens och marinens sjukvård."
Men vid sidan av sin viktiga uppgift i krig "äger Svenska Röda Korset att med sina resurser i personal och materiel även i fred bistå befolkningen vid farsoter och andra svårare olyckor, samt har därjämte rätt att genom utlåning av sin materiel stödja företag, som prövas vara av samhällsnyttig och nationell uppgift."
Brevet innehöll också en uppmaning att "Den svenska man eller kvinna, som skänker Röda Korset i Sverige sitt stöd, gör därför en god gärning i lidandets tjänst och till fäderneslandets gagn."
Distrikten inom Svenska Röda Korset genomförde en omorganisation för att möta tidens behov. Därför skrev i april 1916 sekreteraren i styrelsen för det sjätte distriktet, som omfattade Göteborgs och Bohus län, ett brev till ett antal orter i Bohuslän med önskemålet att starta lokala Röda-Kors-kretsar.
I brevet förklarades att Svenska Röda Korsets syfte med omorganisationen var "strävan efter bättre kraft och förmåga att fylla sitt stora och ädla värv, nämligen i händelse av ofred taga hand om all frivillig sjukvård i fält."
Detta innebar att två kretsar bildades i maj 1916 på Sotenäset.
I Hunnebostrand bildades en krets för den norra delen av Sotenäset och den fick namnet Sotenäskretsen av Svenska Röda Korset. Den kretsen hade sina medlemmar i församlingarna Hunnebostrand, Tossene, Askum och Berfendal. Sotenäs-kretsen konstituerades vid ett möte den 14 juni 1916.
Från Smögen fick Distriktsstyrelsen svar att en krets hade bildats för Smögen med omgivande trakter d.v.s. församlingarna Kungshamn, Askum och Malmön. Kretsen fick namnet Smögenkretsen av Röda Korset. Den konstituerades vid ett möte en 17 september 1916, men då hade kretsen redan 50 medlemmar.
Människorna på Sotenäset hade fått en stark upplevelse av krigets fasor i samband med Skagerackslaget, som utkämpades den 31 maj – 1 juni 1916. I slutet av juni började det flyta in döda sjömän till vår kust. Totalt under juni och juli begravdes ett femtiotal kroppar från slaget på olika kyrkogårdar i Bohuslän. Detta påverkade säkerligen viljan att ansluta sig till en organisation som hade till syfte att hjälpa de skadade i kriget.
De följande åren rustade sig de båda kretsarna för vård av skadade i kriget. Lyckligtvis stannade Sverige utanför kriget och 1918 tog kriget slut.
Kretsarnas arbetsgrupper för sömnad fortsatte sin verksamhet och en lokalkommitté för krigsbarn skapades. Skolbarn engagerades för att samla in pengar. Från Smögenkretsens insamling år 1919 redovisades beloppet 985 kr, som hade samlats in i Smögen, Gravarne och Tången.
Verksamhet under 1920-talet
År 1920 bildades Kungshamnskretsen av medlemmar i Gravarne, Tången och på Malmön.
Medlemmarna på Smögen och Hasselösund arbetade vidare i Smögenkretsen.
Detta år gjordes insamling av skolbarn och resultatet redovisades sammanlagt av båda kretsarna med beloppet 2 728 kr. Dessa medel hade samlats in i Smögen, Gravarne, Tången och Malmön.
Sömnadsarbetet i kretsarna fortsatte och de kommande åren byggdes det upp förråd med sängutrustning och sjukvårdsutrustning. Sjukbår anskaffades också.
År 1922 insändes medel till hjälp åt det nödlidande Ryssland.
Det anordnades skolbespisning för fattiga skolbarn och Smögenkretsen ombads 1923 av distriktsstyrelsen att sända in foton från skolbespisningen och sömnadsverksamheten. Dessa foton skulle finnas med hos Röda Korset på Jubileumsutställningen i Göteborg det året, som exempel på Röda Korsets sociala verksamhet.
I slutet av 1920-talet ändrades inriktningen på sömnadsverksamheten, så att det som syddes och stickades såldes för att finansiera kretsens sociala verksamhet. Kläder delades också ut till behövande i kommunen.
Tandborstar delades ut gratis till barnen i småskolan och övriga skolbarn fick möjlighet att köpa tandborstar genom Röda Korset.
Anslag lämnades också till barnkoloni vid Stensjö.
Verksamhet under 1930-talet
Kretsarna engagerade sig både för tandvård och för den allmänna hygienen. Det gällde i första hand att skolbarnen skulle kunna få både tandvård och badmöjligheter. Kommunen lämnade bidrag till Röda Korsets tandvård.
I slutet av 1930-talet gjordes insamlingar av penningmedel och kläder till Spaniens barn och till finska flyktingar.
Kretsarna deltog i Distriktsstyrelsens insamling till nödens lindrande i Bohusläns stendistrikt.
Förutom försäljning på auktioner började kretsarna nu anordna utlottning med tombola.
Verksamhet under Andra världskriget 1939 - 1945
Utrustning skaffades 1940 för Beredskapssjukhus.
Dessutom genomfördes kurser i sjukvård, olycksfall och gasvårdsskydd.
Barn som behövde läkarundersökning kunde få ekonomiskt stöd.
Hjälp lämnades till Europahjälpen, Flyktinghjälpen och till Folke Bernadottes Minnesfond.
Insamlingar gjordes till befolkningen i de krigsdrabbade länderna i Norden.
Dessutom gjordes manifestationer i samhällena och festligheter genomfördes med tal och olika former av uppträdanden.
Strumpor stickades till Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond.
Finska krigsbarn togs emot i en Barnkoloni i Hunnebostrand.
Röda Korset arbetade för att hemsystrar skulle anställas inom kommunerna på Sotenäset och stödde den verksamheten när den hade kommit igång.
Verksamhet 1945 - 1959
De som drabbats av kriget stöddes på flera sätt. Medel skickades till Efterkrigshjälpen i Europas länder och till Rädda Barnen. Röda Korset genomförde landinsamling av kläder och skodon. Gåvopaket skickades till Norge. Kretsarna hade fadderbarn i Finland och i Tyskland.
Försäljning av Mors blomma startade.
Lokalt stöddes barnkoloni och semesterhemsverksamhet för husmödrar. Dessutom fortsatte det tidigare engagemanget för hemsyster, tandvård och bad
Verksamhet med Ungdomens Röda Kors startade. Detta innebar en hel del internationella kontakter för de engagerade ungdomarna.
Den tidigare verksamheten fortsatte och dessutom blev det en del nya engagemang lokalt.
Kretsarna engagerade sig i simundervisningen för skolbarn och startade utbildning av Röda Kors-samariter. Syrgasutrustning och kortvågsutrustning anskaffades också.
Insamling gjordes till Grekland, Holland och till Ungern.
URK gav bistånd till Tyskland genom sina kontakter där. Verksamheten inom URK avslutades, eftersom det blev brist på ledare.
Verksamhet 1960-1979
Lokalt engagerade kretsarna sig i Barnkoloni i Lyse och dessutom lämnades bidrag till TV-apparat på Helgerödshemmet. Dessutom fortsatte det tidigare engagemanget för hemsysterverksamheten.
Vid Oscarshem fick husmödrar i Bohuslän möjlighet att tillbringa en tid för husmorssemester.
Kretsarna lämnade regelbundna bidrag till den verksamheten.
De gamlas utfärd och andra aktiviteter för äldre anordnades av kretsarna.
Lokalt lämnades också bidrag till fotvård för äldre.
Det gjordes bössinsamlingar på valdagarna och bidrag gavs till Röda Korsets insamlingar för ändamål inom och utom landets gränser. Insamlingar görs till länder i södra Europa och till behov i hela världen. Antagligen har televisionen gjort att behoven av hjälp i avlägsna länderr har blivit tydligare. Bidrag lämnades också till Röda Korsets katastrofreservfond för akuta insatser.
Vid insamlingar av kläder samarbetade kretsarna på Sotenäset.
Verksamhet 1980-1999
Insamlingar gjordes på liknande sätt som tidigare. Medlen gick till både nationella och internationella mål. Bräcke Östergårds verksamhet för personer i livets slutskede var ett av målen nationellt och Torkans offer var exempel på ett internationellt mål.
Stöd gavs också åt URK-läger, vilket tyder på en viss ungdomsverksamhet i kretsarna.
Handarbeten lottades ut i tombolor sommartid.
Insamling gjordes av kläder.
Babypaket sändes till behövande.
En flytvästdepå inrättades på Smögenbryggan.
Verksamhet 2000-2016
Kretsarna slås samman i etapper och slutligen bildas en krets på Sotenäset med namnet Sotenäs Röda Korskrets.
Anhörigverksamhet startades på Kvarnbergshemmet i Kungshamn.
Fortsatt verksamhet med insamlingar för mål nationellt och internationellt.
Röda Korset deltog tillsammans med andra organisationer vid Radiohjälpens årliga insamling för Världens barn.
I samband med det stora flyktingmottagandet i Sverige har stöd lämnats till nätverket Pay it forward i dess arbete för att hjälpa flyktingar.
Vad har Röda Korset på Sotenäset åstadkommit under dessa hundra år?
Verksamheten startades alltså som en förberedelse till hjälp för soldaters sjukvård under det första världskriget och för att med sina resurser stödja samhällsnyttiga uppgifter vid behov.
Efter krigsslutet gjordes insamlingar med starkt engagemang för de som drabbats av kriget, med speciell inriktning på de drabbade barnen.
Dessutom arbetade kretsarna mycket för att stödja behövande skolbarn på olika sätt. Det gällde stöd för tandvård och läkarvård, men det gällde också badmöjligheter och barnbespisning.
Basarer, kaféverksamhet, bössinsamlingar och lotterier har gett medel till behövande.
Under de gångna hundra åren har verksamheten präglats av en vilja att efter bästa förmåga fylla behov både lokalt, nationellt och internationellt. De gamlas utfärd har anordnats av kretsarna under många år.
De två ursprungliga kretsarna har delats upp i kretsar för varje ort under 1930-talet. På senare år har sammanslagning gjorts av kretsarna igen och numera finns det en krets för hela Sotenäset. Verksamheten inom Ungdomens Röda Kors efter andra världskriget skapade kontakter med ungdomar i andra länder.
Behoven att hjälpa i avlägsna länder har blivit allt tydligare genom att vi fått in världen i våra vardagsrum genom TV och på senare tid genom Internet och sociala medier.
Förutsättningarna för Röda Korsets verksamhet har förändrats under de gångna åren och under det senaste året har många av de krigsdrabbade kommit oss närmare även geografiskt.
Den lyhördhet som de aktiva i Röda Korset har haft för hjälpbehov sedan starten måste fortsätta i nuet.
Andemeningen i Prins Carls uppmaning för hundra år sedan känns fortfarande aktuell även om formuleringen är något ålderdomlig:
"Den svenska man eller kvinna, som skänker Röda Korset i Sverige sitt stöd, gör därför en god gärning i lidandets tjänst och till fäderneslandets gagn."

[Missing text /redcross/units/localnav/heading for sv]